Kategoriarkiv: kursusoversigt

Hvad er GO-undervisning.dk ?

GO-undervisning.dk er en hjemmeside, der vil forsøge at sætte fokus på elementer, der kan gøre en undervisning god. Er man underviser eller interessent omkring en skole, der ønsker at underbygge og forbedre sine undervisnings strukturer, så kan denne hjemmeside være et sted at starte.

GO-undervisning.dk er en hjemmeside, der skal anskues som en artikelsamling med relation til undervisning, hvor artiklerne kan ses i sammenhæng, men også som enkeltstående artikler. Der er teoribeskrivelser under “erkendeslsesteori”, der kan være til oplysning og inspiration for den, der læser, og dette på en overskuelig, men alligevel gennemarbejdet måde. Der er desuden det “didaktiske forum”, hvor undervisningsprincipper og -tanker beskrives.

Der er hertil litteratur og hjemmeside henvisninger, hvis man efterfølgende selv vil gå endnu dybere i stoffet. Der er ligeledes mulighed for at kommentere og diskutere undervisning, som det er beskrevet på hjemmesiden og/eller man har andre generelle overvejelser omkring undervisning. Det er GO-undervisning.dk’s egen overbevisning om, hvad der skal til for at god undervisning opstår, som ligger til grund for de udvalgte artikler på siden. Hen ad vejen vil der komme nye artikler til, som kan relateres til undervisning. Dette blandt andet ud fra eventuelle ønsker fra jer læsere. Altså en hjemmeside med viden og teorier, der har relation til undervisning. Tanken er, at hjemmesiden skal være; “Underviserens egen wikipedia”.

God undervisning opstår der, hvor undervisning kan tage højde for de mange forskellige elever, de mange forskellige klassesammensætninger, skolens kultur og muligheder, herunder lærerstabens uddannelsesniveau og lyst til udvikling. Hvor undervisning tager højde for både det interagerende og det individuelle for eleven. Hvor én undervisnings struktur ikke er den eneste vej frem til målet, men hvor “vekselvirkningen” mellem fælles aftalte strukturer skaber “de strukturelle rum” og “de frie rum”, der giver muligheden for at eleverne lærer.

GO-undervisning.dk er et bud på, hvordan vejen til god undervisning kan opnås. GO-undervisning.dk er altså ikke kun en hjemmeside, der beskriver andres teorier om dannelse, læringssyn (se under “Erkendelsesteori”) og undervisningsstruktur (se “Didaktisk forum”). Den argumenterer også for sin egen kritisk humanistiske dannelsessyn, konstruktivistiske læringssyn, og forskellige undervisningsstrukturer, hvor dualismen mellem Cooperative Learning, værkstedsundervisning med øje for læringsstile, klasseundervisning og projektorienteret undervisning alle skaber en harmonisk og motiverende vekselvirkning for eleverne (se GO undervisning).

Der er andre hjemmesider, der beskriver og afholder kurser i de strukturer, som GO-undervisning.dk også ligger op til. De beskriver og sværger til en struktur, mens GO-undervisning.dk først og fremmest bygger på en “sammensat” pædagogisk betragtning med en variation af forskellige strukturvalg. Dermed gives muligheden for at andre, der kunne ønske sig at indføre en vekselvirkende skolestruktur, kan blive fælles inspireret og samtidig have muligheden for forskellighederne i lærernes metodefrihed. Det giver en dynamik at have en fælles skolestruktur, men også at der er mulighed for vekselvirkninger.

Jeg håber siden bliver noget for dig, der læser dette.

Jesper Goos Iversen / GO-undervisning.dk

 

Indholdsfortegnelse; “Erkendelsesteori”

Under “Erkendelsesteori“;

“Den kategoriale dannelse”, “Wolfgang Klafki”, “Dannelsesteoriernes grundlag og centrale ideer”, “Zonen for nærmeste udvikling”, “Lev Vygosky”, “Abraham Mazlows Behovs teori”, “Hovard Gardners “De mangesidede inelligenser””, “Mensa og høj intelligens”, “Ontario modellen”, “Inklusion“, “Læring” og “Progression“.

Udgivelsen af nye sider er under udarbejdelse.

Inklusion – kræver god fælles skolestruktur

At indlemme specielundervisningsbørn i normalklasser kræver ”gearing” af skolerne og deres lærere. Det kræver en fælles didaktisk struktur, hvori forskellige pædagogiske retninger kan afprøves, uden det skaber uoverensstemmelser i lærernes forskelligheder. Vekselvirkningen i mellem undervisningsstrukturer med ”Cooperativ Learning”-strukturerne som bærende grundelement kan være svaret på dette !!

Cooperativ Learning (CL) giver en fælles platform

Igennem CL strukturerne får man foræret løsningen på problemerne, som inklusionsloven af 24. april 2012 har medført. En fælles struktur, der ikke ligger beslag på pædagogisk forskelligheder i lærerkollegiet, men som giver lærerkollegiet redskaber til at implementere de ”nye” elever i klassen, uden at det giver en belastning af de ”gamle” elever. SPIL principperne i CL kræver nemlig, ”Samtidig interaktion”, ”Positiv indbyrdes afhængighed”, ”Individuel ansvarlighed” og ”Lige deltagelse”.

Principper der giver svaret på mange af de problemer, som lærerne rundt omkring på skolerne oplever i den nuværende inklusion af special-underviste elever, børn med diagnoser og skolens andre elever. Principper der dog kræver en god fælles introduktion, altså videreuddannelse af lærerne.

Men løsningen er der !!

Afmagt uden uddannelse og fælles struktur

Indførelsen af inklusion i folkeskolen har medført, at mange lærere føler en afmagt i deres undervisningshverdag. Kasper Andersen m.fl. skriver i artikel på Folkeskolen.dk, at 68 % af en gruppe adspurgte folkeskolelærere føler, at de ikke er klar til udfordringen.

I Odense kommune har man dog fundet en mulig løsning. Via deres KIS-projekt (Kvalitet i undervisningen) har Odense kommune opnået en kraftig forbedring af elevernes faglige niveau. Dette via et valg af en fælles didaktisk struktur, nemlig ”Cooperativ Learning”, som giver svaret på at flere elever opnår et højere fagligt niveau i undervisningen.

CL er desuden en struktur, der ikke støtter op omkring diagnostiseringskulturen, da målet er at implementere alle i undervisningen, uden at de ”stærkeste” taber på det, men vinder på det.

Struktur beslutning skal tages

Uanset hvordan man ønsker sin skole, så er det tiden, hvor man i fællesskab skal beslutte sig for at få en fælles pædagogisk eller didaktisk linje, således at der er et fællessprog på skolen, der er indforstået, således at man kan tage sig af de problemer, der opstår ved inklusion. At forstå elevers forskellige læringsstile og ligge det til grund for skolens didaktik er også en mulighed. CL er bevist værende en løsning, og måske er det en kombination, der er svaret. Men overvejelserne skal i gang og beslutningerne skal tages, således at man kan begynde på en ”fælles” uddannelse i den eller de valgte strukturer, der skal indføres.

af Jesper Goos Iversen / GO-undervisning.dk

udgivet første gang 7. juli 2012