Skolereformen for 2014/15

Målene for reformen

Overordnet mål

”Klar retning, højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.”

Hoved delmål

Fagligt niveau hæves – særligt i læsning og matematik

–          alle elever skal forlade skolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik

–          mindst 80 procent skal være gode til at læse og regne i de nationale test

–          Andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige hvert år

–          Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres hvert år

Udvikling af de fagligt svage og de fagligt stærke elevers potentiale

–          alle udfordres, så de bliver så dygtige som muligt

–          mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

–          tilliden og trygheden i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

Udskolingen skal klæde eleverne tilstrækkeligt til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

–          mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse

Udvikle elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel

Inklusion skal være en grundværdi i folkeskolen, så der er plads til alle børn i fællesskabet

”Ro i klassen”, gode kammeratskaber og god klasseledelse skal styrkes.

Undervisningsforstyrrende uro skal mindskes

Sundheden skal integreres bedre med mere bevægelse og motion

Skoletiltag fra 2014

Strukturændringer:

–          Flere fagopdelte timer, inden for de enkelte fag og på tværs af fagene

 • flere timer i skolen og hele skoledagen er undervisning
 • elever kan opfylde sin undervisningspligt via deltagelse i musikundervisning på musikskole eller idrætsudøvelse i en sportsforening.
 • fagopdelt undervisning, samt undervisningsopgaver, som understøtter undervisningen i den øvrige del af skoledagen
 • mulighed for reducering af fagopdelte timer, hvis antallet af lærer forøges til to

–          Tid til understøttende undervisning

 • den øvrige tid af skoledagen
 • motion og bevægelse, morgenløb mv.
 • testning for ord- og talblindhed
 • konvertering af den understøttende undervisning til fagopdelte timer

–          Fastsættelse af ”minimumsskoletid” for alle pr. uge

 • 30 timer i børnehaveklasse til 3. klasse
 • 33 timer i 4. klasse til 6. klasse
 • 35 timer i 7. klasse til 9. klasse

–          Fastsættelse af ”minimumstimetal” for de årlige fagopdelte undervisningstimer for alle klassetrin

–          Differencen mellem minimumstimetallet om ugen og for den fagopdelte anvendes til ”understøttende undervisning”

Eks. ”1. klasse”

Minimumtimetal pr. uge                                                                           30,00 timer

Minimumstimetal fagopdelte lektioner 25 timer a´ 45 min.                18,75 timer

Understøttende undervisning                                                                   11,25 timer

Fagene:

–          Der er minimumstimetal for dansk og matematik;

 • forøges med en ekstra ugentlig lektion i 4.-9. klasse (svarende til 210 og 150 timer á 60 min. pr. klassetrin)
 • fordybelse og anvendelse af varierende undervisningsformer
 • løsning af praktiske øvelser i matematik (fx privatøkonomi)
 • diagnostiske test og værktøjer for tidlig identifikation af ord- og talblindhed
 • præcisering af færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig
 • mere anvendelse af it

–          Der er minimumstimetal for historie (3. til 9. klasse)

–          Det er ”vejledende timetal” i de øvrige fag

–          Idræt indføres som udtræksfag til 9. klassesprøven

–          Sprogfagene skal styrkes;

 • engelsk fra 1. klasse
 • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) fremrykkes og gøres obligatorisk fra 5. klasse
 • fritagelse fra undervisning i 2. fremmedsprog kan ske fra 7. klasse
 • 3. fremmedsprog som valgfag (tysk, fransk, spansk eller andet)

–          Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med en lektion om ugen

–          ”Sløjd” og ”Håndarbejde” udgår som fag og erstattes af ”Håndværk og design”

 • indgår desuden som valgfag
 • forhøjes med en lektion i 4. klasse
 • skal indeholde innovation og entreprenørskab

–          Musik timetal forhøjes med en lektion i 1. og 5. klasse

–          Præcisering af ”Hjemkundskab” og ændres til ”Madkundskab”

–          Valgfag

 • fremrykkes fra 8. til 7. klasse med to ugentlige lektioner
 • gøres obligatorisk
 • mulighed for valgfag, der ligger udover ”Fælles Mål”
 • eks.vis.: astronomi, metal/teknologiværksted, hjemmesider innovation, naturfag mv.
 • valgfag, der ikke indgår i afgangsprøverne, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

Undervisningsmæssige:

–          Mere varierede, differentierede, praktiske og anvendelseorienterede undervisningsformer

–          Styrke klasseundervisningen, faglig fordybelse

–          Bevægelse og fysisk aktivitet hver dag;

 • motion og bevægelse ca. 45 min. dagligt i gennemsnit
 • under idræt, sekvenser af bevægelsesaktivitet (morgenløb, boldspil o.lign.)
 • større kontinuerlige aktiviteter (samarbejde med idræts- og kulturforeninger)
 • pædagogisk brug i fagligt arbejde i fagene generelt

–          Tilbud om lektiehjælp

 • obligatorisk at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse
 • målrettes både de fagligt stærke og svage elever

–          Fortsat klasselærerfunktion

 • opgaverne kan dog varetages af flere lærere eller pædagoger
 • årlige undervisningstimer til varetagelsen af opgaven udgår

Andet:

–          Holddannelsesreglerne lempes

 • i 4. til 10 klasse skal eleverne i væsentligste omfang undervises med udgangspunkt i deres stamklasse
 • anderledes holddannelse i fag kan være praktisk begrundet (lokalerne)
 • i 7. til 10. klasse skal dette ske på baggrund af fagligt niveau, skal dog begrundes løbende (hvert 2.-3. måned) og kan først ske efter skoleårets start

–          Permanent niveaudeling kan ikke tillades

–          Eliteklasser i sport kan oprettes

–          Talentklasser i musik kan forsøgsmæssig (efter ansøgning til UVM) oprettes

–          Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9. klasseprøver

 • gennemførte fag/kurser i ungdomsskoleregi kan påskrives afgangsbeviset

–          IT udvikling

 • udvikling af digitale læremidler
 • øget brug af it i undervisningen
 • lærernes kendskab til it skal forøges
 • forøgelse af it i afgangsprøverne
 • brugerportal for folkeskolen

–          ”Den åbne skole”

 • inddragelse af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv
 • forpligtigelse at samarbejde med musik- og billedskoler

Ansvarsfordeling:

–          Skolelederen;

 • skabe sammenhæng mellem fagopdelte og understøttende undervisning
 • sikre de ca. 45 min. bevægelse pr. dag
 • give tilladelse til fritagelse i musik og idræt (fx i stedet for valgfagstimer)

–          Lærerne;

 • den generelle undervisningskompetence
 • sikre sammenhængen i undervisningen og indfrielsen af de faglige mål

–          Pædagoger og øvrigt personale;

 • understøttende rolle og supplering af lærerne
 • kan varetage understøttende undervisning alene med eleverne

–          Forældrenes deltagelse;

 • beskrivelse af principper for deltagelse
 • brug af it-portal
 • ejerskab til principperne
 • skoler med afdelingsstruktur skal have forældre fra alle afdelinger i skolebestyrelsen

–          Eleverne;

 • skal inddrages i planlægning og evaluering af undervisningen

Kommende tiltag frem mod 2020:

–          Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere (1 mia. kr. afsat i 2014-2020)

 • højt fagligt niveau svarende til linjefag (enten fra læreruddannelsen eller via deres efteruddannelse) for at kunne undervise i fagene i folkeskolen
 • desuden aktionslæring, forskellige undervisningsstrukturer, samt kollegial sparrings uddannelse
 • nationalt program for skolelederuddannelse og –udvikling (ressourcebrug, årsplanlægning, organisering på en helt ny måde)
 • skolelederen skal have stærke pædagogiske lederkompetencer og generelle ledelseskompetencer
 • skolelederne skal styrkes i pædagogisk ledelse, gennem mål og evaluering og anvendelse i efteruddannelse af lærere og pædagoger strategisk
 • Kompetencedækningen skal være fuldført i 2020

–          Systematisk og dynamisk udvikling af fagene via

 • læringskonsulentkorps (40 personer)
  • Sparring med ledelsen
  • Rådgivning og inspiration af lærerne
  • Særlige rådgivningsforløb og indenfor særlige indsatsområder
 • ”Ressourcecenter for folkeskolen”
  • understøtte læringskonsulenterne
  • opsamle ”best practice”
 • “Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling” (placeres i Jelling)
 • ”Nationalt Ressourcecenter og rådgivningsteam for Inklusion og Specialundervisning”
 • udvikling af obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel (trivselstermometer), ro og orden via nye måltal (digitale målinger) og åbenhed
 • rutiner, normer og regler for god klasseledelse skal beskrives via national indsats

–          Ordblindetest til indskolingselever i 2015

–          IT pulje på 500 mio. kr. i perioden 2012-15

Overvejelser (er ikke færdigudformet eller endeligt besluttet)

–          ”Master” for udformning af de konkrete fælles mål i de enkelte fag

–          Øget brug af digitale prøver

–          Større samarbejde med forældre via it-portalen

–          Elevinddragelses projekt

–          Elev- og uddannelsesplanen i en samlet elevplan

–          Digital understøttelse af elevplanen

–          Uddannelsesparathedsvurderingen fremrykkes til 8. klasse på objektive kriterier

–          Afgangsprøve resultaterne får øget betydning på ungdomsuddannelserne

 • eks.vis ved karakterniveau, optagelsessamtaler mv. (færdig efterår 2013)

–          Udredning og videreudvikling af afgangsprøverne

 • tværfaglige-, projekt- og produktorienterede prøver
 • prøver med brug af it

–          Forenkling af timestyringsmodellen

–          Mulighed for fælles ledelse mellem skoler

se ”Tabel over forslag til revideret skoleuge” side 5 under hele aftalen på hjemmeside;

http://uvm.dk/I-fokus/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130607%20Aftaleteksten.ashx